Firma Alarmtech Polska Sp. z o.o. produkuje i sprzedaje swoje wyroby, gwarantując ich jakość. Gwarancja na nasze wyroby obejmuje zarówno materiał jak i ich wykonanie, przy normalnym używaniu i serwisowaniu na okres 3 lat od momentu dostarczenia naszych produktów. Nasze zobowiązania wynikają z podanego okresu gwarancji i obejmują ewentualną wymianę lub naprawę wadliwego produktu lub jego części. Nie odpowiadamy jednak za produkty demontowane i/lub wielokrotnie instalowane. W celu skorzystania z gwarancji wadliwy produkt - kompletny, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony należy dostarczyć do Alarmtech Polska z siedzibą w Gdańsku.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach: 

Niewłaściwa instalacja, niewłaściwe używanie, błędy wynikające z postępowania niezgodnie z instrukcją instalacji i działania, zmiany parametrów, wypadek lub usiłowanie manipulacji, naprawa przez inną firmę niż Alarmtech. Gwarancja ta jest wyłączna i obowiązuje zamiast wszystkich innych gwarancji i zobowiązań, zarówno pisemnych, ustnych, wyrażonych wprost lub implikowanych, wliczając również jakiekolwiek gwarancje handlowe lub stosowane do określonego celu. W żadnym wypadku Alarmtech nie jest zobowiązany wobec nikogo za jakiekolwiek przypadkowe bądź występujące w następstwie uszkodzenia pod rygorem zerwania warunków tej gwarancji lub jakiejkolwiek innej gwarancji.

Gwarancji tej nie można zmieniać, urozmaicać lub rozszerzać. Producent nie upoważnia nikogo do występowania w jego imieniu celem zmodyfikowania, urozmaicenia lub rozszerzenia tej gwarancji. Gwarancja obejmuje tylko wyroby Alarmtechu. Wszystkie produkty i akcesoria innych producentów włączając baterie, używane w połączeniu z naszymi wyrobami, są objęte inną gwarancją, jeśli ją posiadają. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty spowodowane bezpośrednio, pośrednio, przypadkowo lub w następstwie, niewłaściwym działaniem naszego produktu wskutek współdziałania z wyrobami, akcesoriami i innymi urządzeniami wliczając baterie innych producentów.

Producent nie zapewnia, iż jego produkty są niemożliwe do obejścia i że uchronią przed śmiercią, uszkodzeniami ciała i/lub szkodą osobistą, zniszczeniem własności w wyniku kradzieży, napaści itp. Producent nie gwarantuje, iż jego produkty zapewnią ostrzeżenie lub ochronę w każdym przypadku. Użytkownik powinien rozumieć, iż właściwie zainstalowany i utrzymany wyrób alarmowy jedynie obniża ryzyko wystąpienia takich zagrożeń jak kradzież i napad, jednakże nie gwarantuje, iż takie zagrożenia nie mogą mieć miejsca i że w ich wyniku nie nastąpi zgon, uszkodzenie ciała, szkoda osobista i/lub zniszczenie własności.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny zgon, osobistą szkodę i/lub uszkodzenia ciała i/lub zniszczenie własności lub inną stratę będącą wynikiem bezpośredniego, pośredniego, przypadkowego lub w następstwie nie zadziałania naszego produktu w sposób prawidłowy. Jednakże w przypadku, gdy producent zostanie uznany, bezpośrednio bądź pośrednio, odpowiedzialnym za jakąkolwiek stratę lub uszkodzenia objęte tą gwarancją, niezależnie od powodu, maksymalne zobowiązanie producenta nie może przekroczyć wartości zakupionego wyrobu. Zostanie to potraktowane jako likwidacja szkody, a nie jako kara dla producenta i będzie całkowitym i wyłącznym naprawieniem szkody przez producenta.

Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcją instalacji, testowania i działania produktu. Użytkownik powinien przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności dla własnego bezpieczeństwa i ochrony jego własności przy wprowadzaniu zmian takich jak zmiana warunków otoczenia, elektroniczne lub elektryczne zakłócenia i manipulowanie w wyrobach przez użytkownika lub osoby niepowołane.